https://professorspeedy.com/wp-admin/options-general.php?page=header-footer/admin/options.php

Number of sources and formatting style

Place your order now for a similar assignment and have exceptional work written by our team of experts, At affordable rates

For This or a Similar Paper Click To Order Now

Реферат.docx
В інформатиці поняття ″система″ найчастіше використовують стосовно набору технічних засобів і програм. Системою називають також апаратну частину комп′ютера. Доповнення поняття ″система″ словом ″інформаційна″ відображає мету її створення і функціонування.
Інформаційна система – взаємозв′язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.
Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання комп′ютера як основного технічного засобу обробки інформації. Комп′ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та інструментом інформаційної системи.
У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:
1. Зародження даних – формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об′єктів і суб′єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юридичних актів тощо.
2. Накопичення і систематизація даних – організація такого їх розміщення, яке б забезпечувало б швидкий пошук і відбір потрібних відомостей, методичне оновлення даних, захист їх від спотворень, втрати, деформування цілісності та ін.
3. Обробка даних – процеси, внаслідок яких на підставі раніше накопичених даних формуються нові види даних: узагалюючі, аналітичні, рекомендаційні, прогнозні. Похідні дані також можуть зазнавати подальшого оброблення, даючи відомості глибшої узагальненості і т.д.
4. Відображення даних – подання їх у формі, придатній для сприйняття людиною.
Передусім – це виведення на друк, тобто виготовлення документів на так званих твердих (паперових) носіях. Широко використовують побудову графічних ілюстративних матеріалів (графіків, діаграм) і формування звукових сигналів.
Повідомлення, що формуються на першому етапі, можуть бути звичайним паперовим документом, повідомленням у ″машинному вигляді″ або тим й іншим одночасно. В сучасних інформаційних системах повідомлення масового характеру здебільшого мають ″машинний вигляд″. Апаратура, що використовується при цьому, має назву засоби реєстрації первинної інформації.
Потреби другого і третього етапів задовольняються в сучасних інформаційних системах в основному засобами обчислювальної техніки. Засоби, що забезпечують доступність інформації для людини, тобто засоби відображення даних, є компонентами обчислювальної техніки.
Переважна більшість інформаційних систем працює в режимі діалогу з користувачем. Типові програмні компоненти інформаційних систем включають: діалогову підсистему введення-виведення, підсистему, яка реалізує логіку діалогу, підсистему прикладної логіки обробки даних, підсистему логіки управління даними.
Для мережевих інформаційних систем важливим елементом є комунікаційний сервіс, який забезпечує взаємодію вузлів мережі при спільному вирішенні задачі. Значна частина функціональних можливостей інформаційних систем закладається в системному програмному забезпеченні: операційних системах, системних бібліотеках та конструкціях інструментальних засобів розробки.
Крім програмної складової інформаційних систем важливу роль відіграє інформаційна складова, яка задає структуру, атрибутику та типи даних, а також тісно пов′язана з логікою управління даними.
Інформаційні технології
В широкому сенсі слово технологія – це спосіб освоєння людиною матеріального світу за допомогою соціально організованої діяльності, що включає три компоненти: інформаційну(наукові принципи та обгрунтування), матеріальну(знаряддя праці) та соціальну(фахівці, які мають професійні навики).
Ця тріада становить сутність сучасного розуміння поняття технологія.
Поняття інформаційної технології з′явилося з виникненням інформаційного суспільства, основою соціальної динаміки в якому є не традиційні матеріальні, а інформаційні ресурси: знання, наука, організаційні чинники, інтелектуальні здібності, ініціатива, творчість і т.д. На жаль, це поняття є настільки загальним та всеохоплюючим, що до сих пір фахівці не прийшли до чіткого, формалізованого формулювання.
На думку авторів, найбільш вдалим є визначення поняття інформаційної технології дане академіком Глушковим В.М., який трактував її як людино-машинну технологію збирання, обробки та передачі інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки. Ця технологія швидко розвивається, охоплюючи всі види суспільної діяльності: виробництво, управління, науку, освіту, фінансово-банківські операції, медицину, побу та ін.
Кодування даних
Для автоматизації роботи з даними, що відносяться до різних типів, важливо уніфікувати їх форму представлення. Для цього, як правило, використовується прийом кодування, тобто представлення даних одного типу через дані іншого типу. Звичайні людські мови можна розглядати як системи кодування ідей та понять для вираження думок за допомогою мовлення.
Іншим прикладом загальновживаних систем кодування може бути азбука, як система кодування компонентів мови за допомогою графічних символів. Універсальні засоби кодування успішно втілюються в різноманітних галузях техніки, науки та культури – математичні вирази, телеграфна азбука, морська азбука, азбука для сліпих тощо.
Своя система кодування існує й в інформатиці, і називається вона двійковим кодом. Грунтується вона на представленні даних послідовністю двох знаків: 0 та 1. Ці знаки називають двійковими цифрами або бітами (від скорочення англійських слів binary digit).
Слід зауважити, що вся інформація, що зберігається та обробляється засобами обчислювальної техніки, незалежно від її типу (числа, текст, графіка, звук, відео), представлена у двійковому коді.
Одним бітом можна виразити два поняття: 0 або 1 (ні або так, хибне або істинне). Якщо кількість бітів збільшити до двох, то тоді можна вже закодувати чотири поняття : 00, 01, 10, 11. Трьома бітами кодують вісім понять: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.
Збільшуючи на одиницю кількість розрядів в системі двійкового кодування, ми збільшуємо в два рази кількість значень, які можуть бути виражені в цій системі кодування, тобто кількість значень вираховується за формулою:
N = 2 m
де N – кількість незалежних значень, що кодуються, m – розрядність двійкового кодування.
Найменшою одиницею об′єму даних прийнято вважати байт – групу з 8 бітів. Байтом можна закодувати, наприклад, один символ текстової інформації.
Наступним одиницями кодування є:
– кілобайт (Кбайт): 1 Кбайт = 1010 байт = 1024 байт;

– мегабайт (Мбайт): 1 Мбайт = 1010 Кбайт = 1024 Кбайт;
– гігабайт (Гбайт): 1 Гбайт = 1010 Мбайт = 1024 Мбайт;
– терабайт (Тбайт): 1 Тбайт = 1010 Гбайт = 1024 Гбайт.
Саме в таких одиницях вимірюється ємність даних в інформатиці.
Список використаної літератури:
1. Курс користувачів персональним комп’ютером. Автори : Г.В.Саєнко та Т.Б.Волобуєва. 2006 рік.
2. Практичний курс інформатики. Автори : В.Д.Руденко; О.М.Макарчук; М.О.Патланжоглу.
3. Караванова Т. П. Розвиток творчості учнів при вивченні інформатики: Авторська програма поглибленого вивчення інформатики.—Чернівці: ОНМІПО, 2006.—44с.
4. Рудненко В.Д.,Макарчук О.М., Патланжоглу М.О.Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.:Фенікс, 2007. -304 с.
5. Глушаков С.В. ,Персональний комп′ютер. Учебний курс.-Харків:Фомо;М.:ООО.Фирма ″Издательство Аст″,2004.-499с.
6. Гордієнко Г.В. Входження України у всесвітню систему інформації. // Нова політика. – 1999 р. – №5 – С. 64-67.
7. Демінський С.О. Гроші в Мережі. // Політика і культура. – 2001. – №5 (88) / 13-19 лютого. – С. 34-36.
8. Демонополізація “Інтернету”. // Молода дипломатія. – 2000. – №4 (18). – 17 с.
9. Інформаційна тривога. // Пробудись. – 1998. – 8 січня. – С. 3-12. Безкоштовно скачати реферат ″Предмет та основні поняття інформатики″ в повному обсязі
Important Info

The order was placed through a short procedure (customer skipped some order details).
Please clarify some paper details before starting to work on the order.

Type of paper and subject
Number of sources and formatting style
Type of service (writing, rewriting, etc)

For This or a Similar Paper Click To Order Now

What Will You Get?

We provide professional writing services to help you score straight A’s by submitting custom written assignments that mirror your guidelines.

Premium Quality

Get result-oriented writing and never worry about grades anymore. We follow the highest quality standards to make sure that you get perfect assignments.

Experienced Writers

Our writers have experience in dealing with papers of every educational level. You can surely rely on the expertise of our qualified professionals.

On-Time Delivery

Your deadline is our threshold for success and we take it very seriously. We make sure you receive your papers before your predefined time.

24/7 Customer Support

Someone from our customer support team is always here to respond to your questions. So, hit us up if you have got any ambiguity or concern.

Complete Confidentiality

Sit back and relax while we help you out with writing your papers. We have an ultimate policy for keeping your personal and order-related details a secret.

Authentic Sources

We assure you that your document will be thoroughly checked for plagiarism and grammatical errors as we use highly authentic and licit sources.

Moneyback Guarantee

Still reluctant about placing an order? Our 100% Moneyback Guarantee backs you up on rare occasions where you aren’t satisfied with the writing.

Order Tracking

You don’t have to wait for an update for hours; you can track the progress of your order any time you want. We share the status after each step.

image

Areas of Expertise

Although you can leverage our expertise for any writing task, we have a knack for creating flawless papers for the following document types.

Areas of Expertise

Although you can leverage our expertise for any writing task, we have a knack for creating flawless papers for the following document types.

image

Trusted Partner of 9650+ Students for Writing

From brainstorming your paper's outline to perfecting its grammar, we perform every step carefully to make your paper worthy of A grade.

Preferred Writer

Hire your preferred writer anytime. Simply specify if you want your preferred expert to write your paper and we’ll make that happen.

Grammar Check Report

Get an elaborate and authentic grammar check report with your work to have the grammar goodness sealed in your document.

One Page Summary

You can purchase this feature if you want our writers to sum up your paper in the form of a concise and well-articulated summary.

Plagiarism Report

You don’t have to worry about plagiarism anymore. Get a plagiarism report to certify the uniqueness of your work.

Free Features $66FREE

 • Most Qualified Writer $10FREE
 • Plagiarism Scan Report $10FREE
 • Unlimited Revisions $08FREE
 • Paper Formatting $05FREE
 • Cover Page $05FREE
 • Referencing & Bibliography $10FREE
 • Dedicated User Area $08FREE
 • 24/7 Order Tracking $05FREE
 • Periodic Email Alerts $05FREE
image

Our Services

Join us for the best experience while seeking writing assistance in your college life. A good grade is all you need to boost up your academic excellence and we are all about it.

 • On-time Delivery
 • 24/7 Order Tracking
 • Access to Authentic Sources
Academic Writing

We create perfect papers according to the guidelines.

Professional Editing

We seamlessly edit out errors from your papers.

Thorough Proofreading

We thoroughly read your final draft to identify errors.

image

Delegate Your Challenging Writing Tasks to Experienced Professionals

Work with ultimate peace of mind because we ensure that your academic work is our responsibility and your grades are a top concern for us!

Check Out Our Sample Work

Dedication. Quality. Commitment. Punctuality

[display_samples]

It May Not Be Much, but It’s Honest Work!

Here is what we have achieved so far. These numbers are evidence that we go the extra mile to make your college journey successful.

0+

Happy Clients

0+

Words Written This Week

0+

Ongoing Orders

0%

Customer Satisfaction Rate
image

Process as Fine as Brewed Coffee

We have the most intuitive and minimalistic process so that you can easily place an order. Just follow a few steps to unlock success.

See How We Helped 9000+ Students Achieve Success

image

We Analyze Your Problem and Offer Customized Writing

We understand your guidelines first before delivering any writing service. You can discuss your writing needs and we will have them evaluated by our dedicated team.

 • Clear elicitation of your requirements.
 • Customized writing as per your needs.

We Mirror Your Guidelines to Deliver Quality Services

We write your papers in a standardized way. We complete your work in such a way that it turns out to be a perfect description of your guidelines.

 • Proactive analysis of your writing.
 • Active communication to understand requirements.
image
image

We Handle Your Writing Tasks to Ensure Excellent Grades

We promise you excellent grades and academic excellence that you always longed for. Our writers stay in touch with you via email.

 • Thorough research and analysis for every order.
 • Deliverance of reliable writing service to improve your grades.
Place an Order Start Chat Now
image